Podpora podnikání pro začínající podnikatele na rok 2017

Pokud se chystáte podnikat, ať už kvůli nespokojenosti v zaměstnání či dlouhodobé nezaměstnanosti, a nemáte dostatek finančních zdrojů, nabízejí se Vám dvě možnosti, jak získat finanční prostředky na rozjezd podnikání. Samozřejmě pokud Vám nepůjčí Vaši blízcí či známí.V případě, že se pouštíte do podnikání s vervou a budete potřebovat především materiální zabezpečení chodu firmy v podobě výrobního zařízení a jiného dlouhodobého či nehmotného majetku, případně koupit provozovnu, můžete si v rámci programu Záruka
2017 – 2023 zažádat o bezplatné poskytnutí záruky státem, a to až do výše 80 % ceny úvěru (max. 30 mil. Kč) poskytnutého Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou. Jediné, co budete muset splnit je podnikání v rámci ČR, maximální počet zaměstnanců 50 osob a samozřejmě bezdlužnost vůči bance a orgánům státní správy.

Druhou možností je zažádat si prostřednictvím úřadu práce o státní dotaci na rozjezd podnikání, konkrétně na zřízení společensky účelného pracovního místa, na což má uchazeč o zaměstnání podle § 113 zákona o zaměstnanosti právo. Nicméně v tomto případě je nutné počítat s tím, že vám stát nebude financovat velkolepý projekt. Dotace je určena pro malé projekty, které nejsou příliš finančně náročné. Od toho se také odvíjí výše poskytnuté dotace, která se řídí od míry nezaměstnanosti platné v daném regionu, přičemž může činit maximálně 4násobek (případně 6násobek) průměrný mzdy platné v národním hospodářství za 1. – 3. čtvrtletí minulého roku (tj. maximálně 151 074,- Kč pro rok 2017).Nicméně i v tomto případě je dotace účelová a nelze ji použít na cokoliv. Primárně je určena na pořízení dlouhodobého majetku a zásob a pronájem komerčních prostor, zatímco na mzdu a sociální a zdravotní pojištění si jakožto osoba samostatně výdělečně činná budete muset vydělat. Stejně tak je potřeba k získání dotace splnit několik podmínek.

Mezi ně patří doložení bezdlužnosti vůči finančnímu úřadu a celní správě, doklad o zřízení podnikatelského běžného účtu, živnostenské oprávnění, případně i doklad o zdravotní způsobilosti. Pokud budete podnikat v pronajímaných prostorách, tak nájemní smlouvu, ale zejména podnikatelský záměr obsahující seznam nákladů a dlouhodobého majetku, který bude zakoupen společně s plánovaným výkazem cash flow, tj. výčet příjmů a výdajů, které vám vzniknou v 1. roce podnikání včetně rozdílů mezi příjmy a výdaji.

Ať už si vyberete program Záruka či státní dotaci poskytovanou úřadem práce, počítejte s administrativní náročností a obrňte se trpělivostí. Podnikat nezačnete ze dne na den.Podpora podnikání 2017

Podpora podnikání pro začínající podnikatele na rok 2017

Podmínky podpory podnikání

Podmínky pro získání podpory na podnikání

Podpora na podnikání