Životní prostředí v moravskoslezském kraji
Moravskoslezský kraj se dlouhodobě potýká se znečištěným ovzduším, které dosahuje nadlimitních hodnot a je způsobeno především polétavým prachem a karcinogenní a mutagenní látkou benzo(a)pyrenem (polycyklický aromatický uhlovodík), jenž má na svědomí průmyslová výroba a hustá dopravní síť. Přičemž nejvíce takto znečištěnými okresy jsou Ostrava, Karviná, Opava, Nový Jičín a Frýdek Místek. Nicméně nemalý vliv na znečištěné životní prostředí, respektive ovzduší, Moravskoslezského kraje mají také samotní obyvatelé, kteří k vytápění používají kotle na tuhá paliva.Přestože se stát a potažmo i představitelé Moravskoslezského kraje snaží problém se znečištěným prostředím řešit formou změny zákona o ochraně ovzduší, poklesem průmyslové výroby, investicemi do ochrany životního prostředí a dotačním programem Zelená úsporám (dotace na zateplení domů, instalaci solárních panelů, výměnu oken a dveří, výstavbu pasivních domů, výměnu tepelných čerpadel a kotlů na tuhá paliva za kotle na biomasu) stále se nedaří neutišitelnou situaci se zhoršenou kvalitou ovzduší v kraji vyřešit.

Celou situaci neusnadňuje ani fakt, že se v kraji nachází 20 průmyslových zón, které zabírají zhruba 20 % rozlohy moravskoslezského kraje a jsou hlavní lokalitou, která zajišťuje pracovní místa. Což vzhledem k 9,9% (průměr za rok 2013) nezaměstnanosti řešení otázky znečištěného ovzduší ještě více komplikuje, jelikož s poklesem průmyslové výroby by se nezaměstnanost v kraji ještě více zvýšila, zejména pokud vezmeme v potaz počet uchazečů na 1 pracovní místo, které v roce 2013 činilo 39,5 osob. Nicméně nejhorší situace je v Karviné, Bruntále a v Ostravě, kde se o 1 pracovní místo uchází 66,7 osob (Karviná), 80,8 osob (Bruntál) a 41,6 osob (Ostrava), tedy ve městech, ve kterých se nacházejí průmyslové zóny a tedy i významní zaměstnavatelé z průmyslového odvětví.Na druhou stranu je nutné mít na paměti, že zhoršená kvalita životního prostředí se negativně promítá do zdravotního stavu obyvatel Moravskoslezského kraje, zejména dětí a starších osob, ale i těhotných žen, osob s kardiovaskulárním onemocněním, alergiků, cukrovkářů a astmatiky nevyjímaje. Rovněž je nutné si uvědomit, že znečištěné ovzduší vede ke vzniku řady závažných nemocí, ať už se jedná o zhoubná nádorová onemocnění dýchacího ústrojí či jeho onemocnění jako takového a o onemocnění oběhové soustavy, zejména pak co se týče zvýšeného výskytu infarktu myokardu, cévních mozkových příhod či ischemických nemocí srdce, která zvyšují úmrtnost obyvatel.

Životní prostředí – Moravskoslezský kraj – Ostrava, Karviná